06 - 24 16 16 93 info@fertiliteitszone.nl

Algemene voorwaarden:
Versie 0.2

Laatst herzien op 31-05-2019

1) Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen jou, als patiënt, en de fysiotherapeut van Fysiozone/Fertiliteitszone. Deze voorwaarden zijn zichtbaar aanwezig in onze praktijk. Je kunt ze ook nalezen op onze website www.fertiliteitszone.nl/algemene-voorwaarden.
1.2 Alle patiënten en bezoekers van Fysiozone/Fertiliteitszone verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.
1.3 Waar gesproken worden over ‘hem/zijn’, kan dit ook vervangen worden door ‘haar’.

 

2) Bejegening / klachtenregeling

2.1 Jouw fysiotherapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn werkwijze aan je uit.
Als je om welke reden dan ook bezwaar hebt tegen jouw behandeling, dan dien je dit onmiddellijk aan te geven.
2.2 Als er situaties ontstaan die niet door jou gewenst zijn, zal in overleg met jou een oplossing gevonden worden. Met jou besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet zonder jouw toestemming met derden besproken worden. Indien je van mening bent dat wij niet op de juiste manier met je omgaan, dan kun je dit via onze geldende ongenoegen- en klachtenregeling kenbaar maken. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
2.3 Indien dat niet het gewenste effect heeft, kun je de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (zie website www. Fertiliteitszone.nl/klachtenregeling). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

 

3) Behandeling

3.1 De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling aan je uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dien je dit onmiddellijk aan te geven.
3.2 Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. Indien door omstandigheden de wachttijd langer bedraagt, zul je hierover door jouw fysiotherapeut worden geïnformeerd.
3.3 Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dien je dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan beoordelen of je behandeld kan worden. Dit geldt tevens voor bezwaar van behandeling door een fysiotherapeut vanwege sekse.
3.4 Wij bieden studenten fysiotherapie stageplaatsen. Een stagiaire zal zich altijd als zodanig aan je voorstellen. Het kan voorkomen dat jouw fysiotherapeut aan jou voorstelt of een stagiaire je samen met jouw fysiotherapeut, of zelfstandig mag behandelen. Je bent hierin vrij in het maken van je keuze. Als er derden (bijv. stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan je gevraagd worden.
3.5 Behalve de fysiotherapeut die je behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en/of de waarnemers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit gebeurt echter altijd na toestemming van de patiënt.
3.6 De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen jij en de therapeut aanwezig zijn. Eventueel kunnen er oefeningen op de gang of buiten gedaan worden. Daar kunnen ook andere personen (die niet betrokken zijn bij Fertiliteitszone) aanwezig zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met jou.
3.7 De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover jou respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
3.8 Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met jou en de fysiotherapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.
3.9 Indien je verhinderd bent, verzoeken wij je vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer je jouw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak aan jou in rekening te brengen.

 

4) Betaling/ betalingsvoorwaarden

4.1 Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
4.2 Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
4.3 Wij adviseren je om bekend te zijn met jouw verzekeringspolis betreffende jouw vergoeding fysiotherapie.
4.4 De declaratie fysiotherapie geschiedt middels een factuur, welke je later zelf naar de zorgverzekeraar kan sturen voor vergoeding.
4.5 Je bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan jou, of namens jou verleende diensten.
4.6 Voor het betalen van jouw rekening kun je pinnen. Indien dit niet mogelijk is, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Je kunt het bedrag dan overmaken op bankrekeningnummer NL56RABO 0327 2103 11 ten name van Fysiozone te Breda. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
4.7 Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij je een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
4.8 De aanmaningsbrief stelt jou in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 8 dagen aan ons te voldoen.
4.9 Indien wij niet binnen 8 dagen na de datum van de aanmaningsbrief jouw betaling hebben ontvangen, ben je in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
4.10 Jouw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
4.11 Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor jouw rekening.

 

5) Huisregels

5.1 Je dient je volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
5.2 Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
5.3 Indien je een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Fertiliteitszone is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van (of aan) jouw materiële en/of immateriële zaken in het pand of buitenterrein (auto, fiets ed.).
5.4 Bij het parkeren van fiets of auto dien je dit zodanig te doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
5.5 Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.
5.6 Als je tijdens het wachten lectuur leest of jouw kinderen met speelgoed spelen, wil je dit dan terugleggen als je de wachtruimte verlaat.
5.7 In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

6) Privacy reglement

Voor de privacy verklaring verwijzen wij je naar www.fertiliteitszone.nl/privacybeleid/. Je vindt deze onderaan de pagina naast de algemene voorwaarden en klachtenregeling.

 

7) Klachten.

Als je klachten hebt dan kun je contact met een e-mail sturen naar info@fertiliteitszone.nl.
Ook verwijzen we je graag naar onze klachtenregeling (www.fertiliteitszone.nl/klachtenregeling/). Je vindt deze ook onderaan de pagina, naast de privacy verklaring en de algemene voorwaarden.

 

8) Vragen

Als je vragen hebt over de algemene voorwaarden of de privacy verklaring, kun je contact met ons opnemen:

Fertiliteitszone
Zeggelaan 99
4844 SC Terheijden
06 – 24 16 16 93
info@fertiliteitszone.nl