06 - 24 16 16 93 info@fertiliteitszone.nl

Privacybeleid Fertiliteitszone
Versie 0.3

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-01-2020.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Fertiliteitszone. Je dient je ervan bewust te zijn dat Fertiliteitszone niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Fertiliteitszone respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fertiliteitszone of die van een derde hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fertiliteitszone verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wie heeft inzage in je gegevens:
– De behandelend fysiotherapeut.
– Een beperkt aantal andere personen. Dit zijn waarnemers en andere fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de praktijk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Fertiliteitszone verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Gegevens over je gezondheid. Alleen gegevens die van belang zijn voor de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger wanneer het onze dienst betreft.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter online niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fertiliteitszone.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Fertiliteitszone verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het naar eer en geweten uitvoeren van onze dienst, zodat wij jou zo goed mogelijk kunnen helpen.
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Fertiliteitszone analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Fertiliteitszone verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten:

Persoonsgegevens van patienten of clienten worden door Fertiliteitszone verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
– Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst (mondeling tijdens de eerste afspraak) of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fertiliteitszone de volgende persoonsgegevens van jou vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Gezondheidsgegevens;
– Verzekeringsgegevens;
– BSN;
– ID of paspoortnummer;

Jouw persoonsgegevens worden door Fertiliteitszone opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fertiliteitszone verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Verwijzing;
– mogelijkheid om contact te hebben voor overleg, indien noodzakelijk en cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fertiliteitszone de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoon;
– AGB;

Jouw persoonsgegevens worden door Fertiliteitszone opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder- en/of geïnteresseerde worden door Fertiliteitszone verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fertiliteitszone de volgende persoonsgegeven van je vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door Fertiliteitszone opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- en/of geïnteresseerde.

 

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fertiliteitszone of die van een derde hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Fertiliteitszone of die van een derde hostingpartij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Zie ook www.fertiliteitszone.nl/cookiewetgeving.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De gegevens van cliënten worden niet met derden gedeeld. Ook niet met naaste familie. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Fertiliteitszone verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
– Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en onze dienst. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze dienst, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fertiliteitszone en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fertiliteitszone.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fertiliteitszone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en zolang als dat op grond van de wet wordt vereist.
Door een wijziging in de WGBO moet het dossier sinds 1 februari 2006, met terugwerkende kracht tot 1 april 2005, 15 jaar worden bewaard (dit was tien jaar). Daarbij wordt gerekend vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, of zoveel langer als ‘de hulp van een goede zorgverlener’ met zich meebrengt. Het langer bewaren kan met name van belang zijn bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Ook bij overlijden van de patiënt geldt de bewaartermijn. Het overlijden van de patiënt vormt dus geen reden om de gegevens te vernietigen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fertiliteitszone neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fertiliteitszone.nl

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Fertiliteitszone van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via info@fertiliteitszone.nl of 06-24161693. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Kijk voor meer informatie op www.fertiliteitszone.nl/klachtenregeling.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fertiliteitszone neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fertiliteitszone) tussen zit. Fertiliteitszone gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Medikad, voor het veilig opslaan(met wachtwoord) van dossiers, zodat wij aan onze wettelijke bewaarplicht van het dossier kunnen voldoen.
– Outlook, voor e-mail contacten met patiënten over dat waar zij ons voor nodig hebben op dat moment. E-mails worden verwijderd indien ze niet meer bewaard hoeven worden voor latere doeleinden.
– Whats app, wordt gebruikt voor het aanvragen van informatie of het maken van een afspraak. Berichten worden verwijderd wanneer zij niet meer bewaard hoeven worden voor latere doeleinden.
– Mailblue, wordt gebruikt voor toesturen van gevraagde informatie en eventuele marketingdoeleinden (mits daarvoor toestemming is verleent door client)

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Fertiliteitszone
Zeggelaan 99
4844 SC Terheijden
06 – 24 16 16 93
info@fertiliteitszone.nl